IPCP

Informačné a poradenské centrum pre poľovníctvo s.r.o.

Informačné a poradenské centrum pre poľovníctvo s.r.o.

Informačné a poradenské centrum pre poľovníctvo, s.r.o. sa zaoberá vyhodnocovaním a spracúvaním informácií o problematike týkajúcej sa poľovníctva a voľne žijúcej zveri. Pre poľovnícke organizácie a ďalšie subjekty poskytuje v tejto oblasti informácie a poradenstvo a pripravuje odborné a vedecké štúdie na vyžiadané témy. Zabezpečuje v úzkej spolupráci so svojimi partnerskými inštitúciami realizáciu špeciálnych výskumných projektov z oblasti ekológie zver a jej poľovníckeho obhospodarovania.

Náplň činnosti:

· výskum a vývoj v oblasti ekológie a managementu zveri

· organizovanie školení, konferencií, sympózií, kongresov a seminárov

· poradenská činnosť v oblasti poľovníctva